:

Permanent Mission

Permanent Mission of Belarus in Geneva was established in September 1969.

Permanent Representatives:

Vasili PECHKOV (1969—1973)

Vadim LUKYANOVICH (1974—1979)

Vladimir GREKOV (1979—1985)

Vasili PECHKOV (1985—1991)

Anatoli MARDOVICH (1991—1994)

Stanislau AGURTSOU (1995—1998)

Syargei ALEINIK (2002—2008)

Mikhail KHVOSTOV (2009 — 2015)

Yury AMBRAZEVICH (2015 — present)

Беларуская версія

Русская версия

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to